ΑΡΧΙΚΗ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εβελίνα Πρεβέντη

Η Εβελίνα Πρεβέντη είναι ψυχολόγος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1998 και σπούδασε στο Εθνικό́ και Καποδιστριακό́ Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ψυχολογίας. Είναι αριστούχα υπότροφος μεταπτυχιακή́ φοιτήτρια στο τμήμα «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και εκπαιδευόμενη στη Ψυχοθεραπευτική́ Προσέγγιση «Gestalt Foundation». Το 2018 εκδόθηκε η Ποιητική́ Συλλογή́ της με τίτλο «Σκιές στον Ενικό́» από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης.

Είναι συνιδρυτικό́ και διοικητικό́ μέλος ως Υπεύθυνη Τύπου και Διευθύντρια Επικοινωνίας στην Ελληνική́ Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου «Cancer Prevention Research Group in Greece», επόπτρια στον τομέα έρευνας «Αγχώδεις Διαταραχές, Στρες, Ψυχονευροανοσοενδοκρινολογία (PNEI) και Καρκίνος» και υπεύθυνη στον Α’ Τομέα Ψυχολογίας στη Γραμμή́ δωρεάν Ψυχοκοινωνικής & Συμβουλευτικής υποστήριξης «Μια γραμμή́ αγάπης για όλους». Έχει εργαστεί́ ως ψυχολόγος σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στη Λάρισα ενώ παράλληλα, έχει ασχοληθεί́ με την επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών σε θέματα Ψυχολογίας και Προαγωγής Υγείας.

Έχει αρθρογραφήσει για θέματα κοινωνικού́ περιεχομένου, ψυχικής ενδυνάμωσης και ψυχικών ασθενειών σε γνωστά ηλεκτρονικά περιοδικά. Έχει παρακολουθήσει μια σειρά́ από́ επιμορφώσεις που αφορούν την Κλινική́ Ψυχολογία, τον Επαγγελματικό́ Προσανατολισμό́ και τη Συμβουλευτική́ Εφήβων Και Ενηλίκων. Τα ερευνητικά́ της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Ψυχική́ Υγεία και τις Διαταραχές Προσωπικότητας, την Ψυχοσωματική́ Ιατρική́ αλλά́ και θέματα που πλαισιώνουν το εκπαιδευτικό́ μας σύστημα. Το τελευταίο διάστημα ίδρυσε τον Εκδοτικό Οίκο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗ», ευελπιστώντας πως θα είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος εκατό τοις εκατό προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρίες.